top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

WWW.DRPAX.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego www.drpax.pl jest D.O.K.T.O.R. JACEK ZYGAJ SPÓ┼üKA KOMANDYTOWA wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorców przez S─äD REJONOWY POZNA┼â - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIA┼ü GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S─äDOWEGO, Numer KRS: 0000940134, miejsce wykonywania dzia┼éalno┼Ťci oraz adres do dor─Öcze┼ä: D┼éuga Wie┼Ť 10a, 62-100 W─ůgrowiec, NIP: 7662005980, REGON: 520708647, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@doktorbiuro.pl, numer telefonu: +48 530 002 619, zwana dalej „Administratorem" i b─Öd─ůca jednocze┼Ťnie „Us┼éugodawc─ů”.

 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za po┼Ťrednictwem strony internetowej s─ů przetwarzane zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

 3. Wszelkie wyrazy lub wyra┼╝enia pisane w tre┼Ťci niniejszej Polityki Prywatno┼Ťci z du┼╝ej litery nale┼╝y rozumie─ç zgodnie z ich definicj─ů zawart─ů w Regulaminie Sklepu internetowego www.drpax.pl

 

§ 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe Us┼éugobiorców Sklepu www.drpax.pl w przypadku:

  1. rejestracji Konta w Sklepie w celu utworzenia indywidualnego konta i zarz─ůdzania tym Kontem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů zgodnie z Regulaminem Sklepu),

  2. sk┼éadania Zamówienia w Sklepie w celu wykonania Umowy Sprzeda┼╝y na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzeda┼╝y),

  3. korzystanie z Forum Dyskusyjnego w celu wysy┼éania wiadomo┼Ťci do innych Us┼éugobiorców drog─ů elektroniczn─ů. Dane osobowe s─ů przetwarzane po wyra┼╝eniu odr─Öbnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes przedsi─Öbiorcy),

  4. skorzystania z Systemu Opinii w celu umo┼╝liwienia Klientowi wyra┼╝enia swojego zdania na temat zakupionego w Sklepie Produktu oraz zawartej ze Sprzedawc─ů Umowy Sprzeda┼╝y na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsi─Öbiorcy),

  5. skorzystania z Czatu w celu wys┼éania wiadomo┼Ťci do Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsi─Öbiorcy).

 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Usługobiorca podaje w przypadku:

  1. Konta: adres e-mail, imi─Ö i nazwisko, NIP, numer telefonu,

  2. Zamówienia: imi─Ö i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu,

  3. Forum Dyskusyjnego: imi─Ö, adres e-mail,

  4. Systemu Opinii: imi─Ö, adres e-mail,

  5. Czatu: imi─Ö, adres e-mail.

 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Us┼éugobiorców przechowywane s─ů przez Administratora:

  1. w przypadku gdy podstaw─ů przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak d┼éugo jak jest to niezb─Ödne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadaj─ůcy okresowi przedawnienia roszcze┼ä. Je┼╝eli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi lat sze┼Ť─ç, a dla roszcze┼ä o ┼Ťwiadczenia okresowe oraz roszcze┼ä zwi─ůzanych z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej - trzy lata,

  2. w przypadku gdy podstaw─ů przetwarzania danych jest zgoda, tak d┼éugo a┼╝ zgoda nie zostanie odwo┼éana, a po odwo┼éaniu zgody przez okres czasu odpowiadaj─ůcy okresowi przedawnienia roszcze┼ä jakie mo┼╝e podnosi─ç Administrator i jakie mog─ů by─ç podnoszone wobec niego. Je┼╝eli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi lat sze┼Ť─ç, a dla roszcze┼ä o ┼Ťwiadczenia okresowe oraz roszcze┼ä zwi─ůzanych z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej - trzy lata.

 4. Podczas korzystania ze Sklepu mog─ů by─ç pobierane dodatkowe informacje w szczególno┼Ťci: adres IP przypisany do komputera Us┼éugobiorcy lub zewn─Ötrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przegl─ůdarki, czas dost─Öpu, typ systemu operacyjnego.

 5. Po wyra┼╝eniu odr─Öbnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mog─ů by─ç przetwarzane równie┼╝ w celu przesy┼éania informacji handlowych drog─ů elektroniczn─ů lub wykonywania telefonicznych po┼é─ůcze┼ä w celu marketingu bezpo┼Ťredniego – odpowiednio w zwi─ůzku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Us┼éugobiorca wyrazi┼é stosown─ů zgod─Ö.

 6. Od Us┼éugobiorców mog─ů by─ç tak┼╝e gromadzone dane nawigacyjne w tym informacje o linkach i odno┼Ťnikach, w które zdecyduj─ů si─Ö klikn─ů─ç lub innych czynno┼Ťciach podejmowanych w Sklepie. Podstaw─ů prawn─ů tego rodzaju czynno┼Ťci jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj─ůcy na u┼éatwieniu korzystania z us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů oraz na poprawie funkcjonalno┼Ťci tych us┼éug.

 7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.

 8. Administrator dok┼éada szczególnej staranno┼Ťci w celu ochrony interesów osób, których dane dotycz─ů a w szczególno┼Ťci zapewnia, ┼╝e zbierane przez niego dane s─ů:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem,

  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich s─ů przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo┼╝liwiaj─ůcej identyfikacj─Ö osób których dotycz─ů, nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ jest to niezb─Ödne do osi─ůgni─Öcia celu przetwarzania.

§ 3

UDOST─śPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Us┼éugobiorców przekazywane s─ů dostawcom us┼éug, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu, a w szczególno┼Ťci do:

  1. podmiotów realizuj─ůcych dostaw─Ö Produktów,

  2. dostawców systemów p┼éatno┼Ťci,

  3. dostawców systemów ankiet opiniuj─ůcych,

  4. biura ksi─Ögowego,

  5. hostingodawcy,

  6. dostawcy oprogramowania umo┼╝liwiaj─ůcego prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci,

  7. podmiotów zapewniaj─ůcych system mailingowy,

  8. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.

 2. Dostawcy us┼éug (o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu), którym przekazywane s─ů dane osobowe - w zale┼╝no┼Ťci od uzgodnie┼ä umownych i okoliczno┼Ťci - albo podlegaj─ů poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzaj─ůce) albo samodzielnie okre┼Ťlaj─ů cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 3. Dane osobowe Us┼éugobiorców s─ů przechowywane wy┼é─ůcznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z zastrze┼╝eniem § 5 pkt 5 oraz § 6 Polityki Prywatno┼Ťci.


 

§ 4

PRAWO KONTROLI, DOST─śPU DO TRE┼ÜCI W┼üASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotycz─ů ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.

 2. Podstawy prawne ┼╝─ůdania Us┼éugobiorcy:

  1. dost─Öp do danych – art. 15 RODO,

  2. sprostowanie danych – art. 16 RODO,

  3. usuni─Öcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,

  4. ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,

  5. przeniesienie danych – art. 20 RODO,

  6. sprzeciw – art. 21 RODO,

  7. cofni─Öcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

 3. W celu realizacji uprawnie┼ä, o których mowa w pkt 2 mo┼╝na wys┼éa─ç stosown─ů wiadomo┼Ť─ç e-mail na adres: biuro@doktorbiuro.pl.

 4. W sytuacji wyst─ůpienia przez Us┼éugobiorc─Ö z uprawnieniem wynikaj─ůcym z powy┼╝szych praw, Administrator spe┼énia ┼╝─ůdanie albo odmawia jego spe┼énienia niezw┼éocznie nie pó┼║niej jednak ni┼╝ w ci─ůgu miesi─ůca po jego otrzymaniu. Je┼╝eli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter ┼╝─ůdania lub liczb─Ö ┼╝─ůda┼ä – Administrator nie b─Ödzie móg┼é spe┼éni─ç ┼╝─ůdania w ci─ůgu miesi─ůca, spe┼éni je w ci─ůgu kolejnych dwóch miesi─Öcy informuj─ůc Us┼éugobiorc─Ö uprzednio w terminie miesi─ůca od otrzymania ┼╝─ůdania - o zamierzonym przed┼éu┼╝eniu terminu oraz jego przyczynach.

 5. W przypadku stwierdzenia, ┼╝e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotycz─ů, ma prawo wnie┼Ť─ç skarg─Ö do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5

PLIKI "COOKIES"

 1. Strona Administratora u┼╝ywa plików „cookies”.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawid┼éowego ┼Ťwiadczenia us┼éug na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies" znajduj─ů si─Ö informacje niezb─Ödne do prawid┼éowego funkcjonowania strony, a tak┼╝e daj─ů one tak┼╝e mo┼╝liwo┼Ť─ç opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

 3. W ramach strony stosowane s─ů dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „sta┼ée”.

  1. „Cookies” „sesyjne” s─ů plikami tymczasowymi, które przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym Us┼éugobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony),

  2. „Sta┼ée” pliki „cookies” przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym Us┼éugobiorcy przez czas okre┼Ťlony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usuni─Öcia przez Us┼éugobiorc─Ö.

 4. Administrator wykorzystuje w┼éasne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Us┼éugobiorców w zakresie zawarto┼Ťci strony. Pliki gromadz─ů informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Us┼éugobiorc─Ö, typie strony z jakiej Us┼éugobiorca zosta┼é przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Us┼éugobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestruj─ů konkretnych danych osobowych Us┼éugobiorcy, lecz s┼éu┼╝─ů do opracowania statystyk korzystania ze strony.

 5. Administrator wykorzystuje równie┼╝ zewn─Ötrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za po┼Ťrednictwem narz─Ödzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewn─Ötrznego: Google LLC. z siedzib─ů w USA).

 6. Pliki cookies mog─ů by─ç równie┼╝ wykorzystywane przez sieci reklamowe (w szczególno┼Ťci sie─ç Google) w celu wy┼Ťwietlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Us┼éugobiorca korzysta ze Sklepu. W tym celu mog─ů zachowa─ç informacj─Ö o ┼Ťcie┼╝ce nawigacji Us┼éugobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.

 7. Us┼éugobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dost─Öpu plików „cookies” do swojego komputera poprzez:

  1. wybór rodzajów plików cookies, na gromadzenie których wyra┼╝a zgod─Ö tu┼╝ po wej┼Ťciu na stron─Ö Sklepu i pojawieniu si─Ö komunikatu dotycz─ůcego cookies,

  2. zmian─Ö ustawie┼ä w oknie swojej przegl─ůdarki.  Szczegó┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi plików „cookies” dost─Öpne s─ů równie┼╝ w ustawieniach oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej).


 

§ 6

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE

 1. W Sklepie wykorzystywane s─ů tzw. wtyczki spo┼éeczno┼Ťciowe („wtyczki“) serwisów spo┼éeczno┼Ťciowych. Wy┼Ťwietlaj─ůc stron─Ö internetow─ů www.drpax.pl, zawieraj─ůc─ů tak─ů wtyczk─Ö przegl─ůdarka Us┼éugobiorcy nawi─ů┼╝e bezpo┼Ťrednie po┼é─ůczenie z serwerami Facebook, Instagram, Google oraz YouTube.

 2. Zawarto┼Ť─ç wtyczki jest przekazywana przez danego us┼éugodawc─Ö bezpo┼Ťrednio do przegl─ůdarki Us┼éugobiorcy i integrowana ze stron─ů. Dzi─Öki tej integracji us┼éugodawcy otrzymuj─ů informacj─Ö, ┼╝e przegl─ůdarka Us┼éugobiorcy wy┼Ťwietli┼éa stron─Ö www.drpax.pl, nawet je┼Ťli Us┼éugobiorca nie posiada profilu u danego us┼éugodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Us┼éugobiorcy) jest przesy┼éana przez przegl─ůdark─Ö bezpo┼Ťrednio do serwera danego us┼éugodawcy (niektóre serwery znajduj─ů si─Ö w USA) i tam przechowywana.

 3. Je┼Ťli Us┼éugobiorca zaloguje si─Ö do jednego z powy┼╝szych serwisów spo┼éeczno┼Ťciowych, to us┼éugodawca ten b─Ödzie móg┼é bezpo┼Ťrednio przyporz─ůdkowa─ç wizyt─Ö na stronie www.drpax.pl do profilu Us┼éugobiorcy w danym serwisie spo┼éeczno┼Ťciowym.

 4. Je┼Ťli Us┼éugobiorca u┼╝yje danej wtyczki np. klikaj─ůc na przycisk „Lubi─Ö to” lub przycisk „Udost─Öpnij”, to odpowiednia informacja zostanie równie┼╝ przes┼éana bezpo┼Ťrednio na serwer danego us┼éugodawcy i tam zachowana.

 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez us┼éugodawców, jak równie┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç kontaktu oraz prawa Us┼éugobiorcy w tym zakresie i mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania ustawie┼ä zapewniaj─ůcych ochron─Ö prywatno┼Ťci Us┼éugobiorcy zosta┼éy opisane w polityce prywatno┼Ťci us┼éugodawców:

  1. https://www.facebook.com/policy.php

  2. https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

  3. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ.

 6. Je┼Ťli Us┼éugobiorca nie chce, aby serwisy spo┼éeczno┼Ťciowe przyporz─ůdkowywa┼éy dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie www.drpax.pl bezpo┼Ťrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizyt─ů na stronie www.drpax.pl musi wylogowa─ç si─Ö z tego serwisu. Us┼éugobiorca mo┼╝e równie┼╝ ca┼ékowicie uniemo┼╝liwi─ç za┼éadowanie na stronie wtyczek stosuj─ůc odpowiednie rozszerzenia dla przegl─ůdarki np. blokowanie skryptów za pomoc─ů „NoScript“.

 7. Administrator wykorzystuje na swojej stronie narz─Ödzia remarketingowe tj. Google Ads. Ich u┼╝ywanie wi─ů┼╝e si─Ö wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC. dotycz─ůcych us┼éugi Google Ads. W ramach mechanizmu do zarz─ůdzania ustawieniami plików cookies Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç zdecydowania czy Us┼éugodawca b─Ödzie móg┼é korzysta─ç z Google Ads (administrator cookies zewn─Ötrznego: Google LLC. z siedzib─ů w USA) w stosunku do niego.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne zapewniaj─ůce ochron─Ö przetwarzanych danych osobowych odpowiedni─ů do zagro┼╝e┼ä oraz kategorii danych obj─Ötych ochron─ů, a w szczególno┼Ťci zabezpiecza dane przed ich udost─Öpnieniem osobom nieupowa┼╝nionym, zabraniem przez osob─Ö nieuprawnion─ů, przetwarzaniem z naruszeniem obowi─ůzuj─ůcych przepisów oraz zmian─ů, utrat─ů, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator udost─Öpnia odpowiednie ┼Ťrodki techniczne zapobiegaj─ůce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy┼éanych drog─ů elektroniczn─ů.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz─ů Polityk─ů prywatno┼Ťci stosuje si─Ö odpowiednio przepisy RODO oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego.

Bia┼éo czarne logo sk┼éadaj─ůce si─Ö z tarczy i k┼é├│dki, dotycz─ůce polityki prywatno┼Ťci na stronie
bottom of page